OTRZYMAJ POŻYCZKĘ PRZEZ INTERNET
(NA KONTO)
Dla stałych klientów. Prosimy się zalogować

Kwota

Okres

dni

Pożyczasz:
2000
Prowizja:
321.10  
Odsetki:
25.35  
Do spłaty
2346.45
Dzień spłaty
04.02.2024
RRSO
145%
Weź swoją pożyczkę
RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

Zawarta w dniu 01.12.2023 pomiędzy:

1. [Nazwa] z siedzibą w Warszawie, [Adres 1], [Adres 2], zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem [KRS], prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP [NIP], REGON [REGON], kapitał zakładowy w wysokości [Kapital] zł, zwaną dalej Pożyczkodawcą,

 dla której usługi pośrednictwa świadczy:

 TAMGACOM LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod adresem: Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 1803608, zwaną dalej „Pośrednikiem”,

a 

 

2. [imię] [nazwisko], zamieszkałym/ą przy [ulica] [numer domu]/[numer mieszkania], [kod pocztowy] [miasto], nr dowodu osobistego [Numer dowodu osobistego], nr PESEL [PESEL], nr telefonu [telefon komórkowy], adres poczty elektronicznej [email], zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”.

 

STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

§ 1. DEFINICJE

1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

1.1       Dzień Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pożyczkodawcy lub Pośrednika (działającego na rzecz Pożyczkodawcy) Kwotę do Spłaty lub część Kwoty do Spłaty w kwocie wskazanej w Harmonogramie Spłaty (w przypadku Pożyczek spłacanych w systemie ratalnym);

1.2   Elektroniczne kanały komunikacji –  przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy telefonii oraz sieci Internet;

1.3       Formularz informacyjny – oznacza ujednolicony formularz, zawierający dane dotyczące udzielonej Pożyczki, przesyłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku po złożeniu wniosku o pożyczkę (przed zawarciem Umowy Pożyczki), jak również po zawarciu Umowy Pożyczki;

1.4       Formularz Internetowy – elektroniczny formularz, znajdujący się na Stronie Internetowej, udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki;

1.5       Formularz Rejestracji – elektroniczny formularz, znajdujący się na Stronie Internetowej, służący rejestracji Klientów;

1.6   Indywidualne Konto Bankowe – indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w dowolnym banku na terenie Polski;

1.7       Indywidualne Warunki Umowy – oznaczają warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez pożyczkobiorcę z reprezentowanym przez pośrednika pożyczkodawcą, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się: kwotę Pożyczki, okres na jaki została udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki;

1.8       Harmonogram oznacza ustalony przez Pożyczkodawcę harmonogram spłaty Pożyczki oraz Prowizji za udzielenie Pożyczki i Odsetek, w ratach i terminach uzgodnionych przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, stanowiący integralną część Umowy Pożyczki;

1.9        Klient – oznacza osobę zainteresowaną uzyskaniem Pożyczki;

1.10    Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz 93, z późn. zm.);

1.11    Konto Bankowe Pożyczkodawcy – oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub wskazany przez Pożyczkodawcę rachunek bankowy podmiotu działającego na zlecenie Pożyczkodawcy (np. rachunek bankowy Pośrednika), na który Pożyczkobiorca dokonuje spłat należnych Pożyczkodawcy;

1.12      Kwota Pożyczki – Kwota do Wypłaty powiększona o Prowizję;

1.13    Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki lub część Kwoty Pożyczki (w przypadku Pożyczki spłacanej w systemie ratalnym) powiększona o odsetki, o których mowa w Ramowej Umowie Pożyczki;

1.14     Kwota do Wypłaty – kwota wypłacona przez Pośrednika, działającego w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy, na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki;

1.15    Należność – oznacza roszczenie Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy o zwrot Pożyczki lub jej części (w przypadku Pożyczki spłacanej w systemie ratalnym), powiększonej o Prowizję;

1.16    Odsetki – oznaczają odsetki, naliczane według rocznej stopy oprocentowania od Kwoty do Wypłaty w wysokości określonej w Tabeli Opłat, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy;

1.17    Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki – przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika (na trwałym nośniku) dokument, potwierdzający warunki poszczególnej Umowy pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 Ustawy o Kredycie Konsumenckim;

1.18  Pośrednik – oznacza spółkę TAMGACOM LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pod adresem: Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 1803608, dokonującą czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy Pożyczki;

1.19    Pożyczka – oznacza środki pieniężne, przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki, spłacanej w liczbie jednej lub więcej rat, stosownie do treści Wniosku o Udzielenie Pożyczki oraz Umowy Pożyczki;

1.20    Pożyczka Promocyjna – oznacza kwotę pieniężną, którą Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Pośrednika w formie pożyczki na zasadach promocyjnych, określonych każdorazowo na Stronie Internetowej podczas trwania promocji, z zastrzeżeniem, że zasady promocyjne przestają obowiązywać w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków spłaty przyznanej Pożyczki promocyjnej;

 

1.21    Pożyczkobiorca – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła 18 lat, posiadającą numer PESEL oraz stałe zameldowanie na terenie Polski, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki;

1.22 Pożyczkodawca [Nazwa], adres korespondencyjny: [Adres 1], [Adres 2], wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr [KRS];

1.23    Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu przygotowania, udzielenia i korzystania z Pożyczki, spłacaną jednorazowo (w przypadku Pożyczek z jedną ratą) lub w częściach wraz z poszczególnymi ratami Pożyczki stosownie do treści Harmonogramu (w przypadku Pożyczek ratalnych);

1.24    Przelew Potwierdzający Rejestrację – jednorazowy przelew w kwocie, odpowiadającej aktualnie obowiązującej kwocie Przelewów Potwierdzających Rejestrację zgodnie z Tabelą Opłat, stanowiącą integralną część niniejszej Umowy, dokonywany przez Pożyczkobiorcę z jego Indywidualnego Konta Bankowego na rachunek bankowy Pośrednika lub inny rachunek bankowy, wskazany przez Pożyczkodawcę z tytułu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej, weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, rozpatrzenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, a także potwierdzający wolę Pożyczkobiorcy odnośnie do uzyskania Pożyczki od Pożyczkodawcy, służący potwierdzeniu przez Pożyczkobiorcę warunków Ramowej Umowy Pożyczki;

1.25    Ramowa Umowa Pożyczki – oznacza niniejszą Ramową Umowę Pożyczki, stanowiącą integralną część Umów Pożyczki;

1.26    Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę;

1.27    Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RSSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim;

1.28    Strona – oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę osobno;

1.29    Strony – oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem;

1.30    Strona Internetowa – należące do Pośrednika strony internetowe: onlinegotowka.pl;

1.31    Tabela Opłat – oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania, jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, Tabela Opłat stanowi integralną część Umowy Pożyczki;

1.32    Umowa Pożyczki – oznacza jakąkolwiek (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki, zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą za pośrednictwem Pośrednika, poprzez zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki oraz uzgodnienie Indywidualnych Warunków Umowy;

1.33    Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126 poz. 715);

1.34    Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. nr 81 poz. 530, z późn. zm.);

1.35  Ustawa o umowach konsumenckich – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. nr 2014, poz. 827);

1.36 Weryfikacja – czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy lub Pośrednika;

1.37    Wiadomość SMS – krótka wiadomość tekstowa, wysłana między abonentami telefonii GSM;

1.38   Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej, za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej z telefonu komórkowego podanego w Formularzu Rejestracji lub za pośrednictwem telefonicznej rozmowy z operatorem infolinii Pożyczkodawcy, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie Pożyczki, z uwzględnieniem rat i terminów płatności wynikających z Harmonogramu.

2. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Indywidualnym Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy lub na rachunkach wskazanych przez Pożyczkobiorcę..

3. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

 

§ 3. WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczki osobom fizycznym pod warunkiem, że:

1.1. Pożyczkobiorca zarejestrował się na Stronie Internetowej;

1.2. Pożyczkobiorca dokonał Przelewu Potwierdzającego Rejestrację;

1.3. Pożyczkobiorca złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;

1.4. Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację;

1.5. zdolność kredytowa Pożyczkobiorcyzostała pozytywnie oceniona;

1.6. Strony zawarły Umowę Pożyczki w sposób określony w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki.

2. Przesłanie poprawnego Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Pożyczkobiorcę zgody na weryfikację danych Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych.

3. Pożyczkodawca ani Pośrednik nie mają obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, przy czym w takim przypadku Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy bezpłatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której dokonano tego sprawdzenia.

4. Pożyczkobiorca ma prawo otrzymania od Pożyczkodawcy bezpłatnie projektu Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki oraz harmonogramu spłaty Pożyczki.

 

§ 4. OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY

1. Przez zawarcie Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, że:

1.1. Jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;

1.2. Posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty;

1.3. Nie został wpisany do jakiegokolwiek rejestru dłużników;

2. Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny wobec Pożyczkodawcy oraz Pośrednika za prawdziwość i poprawność powyższych oświadczeń, jak również danych, które podał we Wniosku o Udzielenie Pożyczki, oraz w oświadczeniu o dochodach i stałych wydatkach gospodarstwa domowego oraz dokumentach potwierdzających wysokość dochodów Pożyczkobiorcy

 

§ 5. OŚWIADCZENIA POŻYCZKODAWCY

1. Pożyczkodawca zobowiązuje się:

1.1. Udzielić Pożyczki za pośrednictwem Pośrednika w terminie, jednakże nie wcześniej niż po spełnieniu warunków udzielenia pożyczki, o których mowa w § 3 pkt 1.1 – 1.5;

1.2. Z wyprzedzeniem zamieszczać na Stronie Internetowej informacje o wszelkich zmianach w zasadach udzielania Pożyczek;

1.3. W sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującym prawem zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

 

§ 6. REJESTRACJA POŻYCZKOBIORCY

1. Przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Pożyczki Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji na Stronie Internetowej.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji, znajdującego się na Stronie Internetowej.

3. Wypełniając Formularz Rejestracji, Klient zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zameldowania), adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, źródło i wysokość uzyskiwanego dochodu,dane adresowe i kontaktowe pracodawcy oraz numer Indywidualnego Konta Bankowego wraz z oznaczeniem banku, a ponadto Klient zobowiązany jest zapoznać się z Ramową Umową Pożyczki zamieszczoną na Stronie Internetowej oraz wskazać, czy wyraża lub nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.

4. Rejestrując się na Stronie internetowej i składając Wniosek, Pożyczkobiorca oświadcza, że:

 a) przed złożeniem Wniosku zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki, zamieszczoną na Stronie internetowej;

 b) jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;

c) wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;

d) jeżeli analiza danych, o której mowa w art. 9a ust.2 Ustawy o kredycie konsumenckim, nie pozwoli na dokonanie oceny zdolności kredytowej, a Pożyczkodawca nie będzie dysponował innymi wiarygodnymi danymi pozwalającymi na dokonanie tej oceny, Pożyczkobiorca przedłoży oświadczenie o swoich dochodach i stałych wydatkach gospodarstwa domowego wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość jego dochodów,

 e) składa następujące oświadczenie:

Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy następujących upoważnień w zakresie pozyskania przez Pożyczkodawcę dotyczących Pożyczkobiorcy informacji gospodarczych:

„Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 24. ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam upoważnienia spółce [Nazwa] z siedzibą w Warszawie, przy [Adres 1], [Adres 2], KRS nr [KRS], do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 (51-214) dotyczących mnie informacji gospodarczych.

Ponadto upoważniam [Nazwa] z siedzibą w Warszawie, przy [Adres 1], [Adres 2], KRS nr [KRS] do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz [Nazwa], wynikających zawartych przeze mnie Umów Pożyczki, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 (51-214)”.

5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy lub Pośrednika odnośnie do prawdziwości danych, podanych przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym, Pożyczkodawca lub Pośrednik ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. Podanie nieprawdziwych danych, wprowadzających Pożyczkodawcę lub Pośrednika w błąd, skutkują doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

6. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji Klientowi zostaną przekazane za pośrednictwem Strony Internetowej dane, niezbędne do dokonania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację: dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, kwota przelewu odpowiadająca aktualnie obowiązującej kwocie Przelewów Potwierdzających Rejestrację zgodnie z Tabelą Opłat stanowiącą załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz tytuł przelewu.

7. W celu potwierdzenia rejestracji Klient zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację na  rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub inny rachunek bankowy, wskazany przez Pożyczkodawcę i znajdujący się w tym samym banku, w którym znajduje się Indywidualne Konto Bankowe Klienta, wpisując w tytule przelewu tekst zawierający unikalny kod, który Klient otrzymał po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji. W przypadku, gdy Klient posiada Indywidualne Konto Bankowe w banku niewymienionym na Stronie Internetowej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Stronie Internetowej.

8. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę (działającego przez Pośrednika) Przelewu Potwierdzającego Rejestrację, którego tytuł odpowiada tekstowi przekazanemu Klientowi zgodnie z § 6 pkt 7 powyżej, rejestrację uważa się za zakończoną, a Klient zyskuje status Pożyczkobiorcy.

9. Od momentu pozytywnego zakończenia rejestracji identyfikacja Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika następuje: w przypadku czynności wykonywanych przez Pożyczkobiorcę przez Stronę Internetową – według adresu poczty elektronicznej, podanego przez Klienta w Formularzu Rejestracji oraz stworzonego przez Pożyczkobiorcę hasła, a w przypadku czynności wykonywanych przy użyciu podanego w formularzu rejestracyjnym telefonu komórkowego – według numeru telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy, podanego przez Klienta w Formularzu Rejestracji.

10. W przypadku korzystania przez Pożyczkobiorcę ze Strony Internetowej Pożyczkobiorca wyraża zgodę na zamieszczanie przez Pośrednika na profilu Pożyczkobiorcy informacji odnośnie do pożyczek udzielonych Pożyczkobiorcy przez innych pożyczkodawców, z którymi współpracuje Pośrednik.

§ 7. ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY

1. W przypadku utraty hasła Pożyczkobiorca powinien wpisać w polu odzyskiwania hasła numer telefonu, który podał w Formularzu Rejestracyjnym. Na podany numer telefonu Pożyczkobiorca otrzyma od Pośrednika PIN Kod, który musi wprowadzić, a następnie – w celu potwierdzenia tożsamości Pożyczkobiorcy – odpowiedzieć na pytania kontrolne. Po tych czynnościach Pożyczkobiorca uzyska możliwość ponownego ustalenia hasła do swojego profilu.

2. W przypadku zmiany numeru tel. komórkowego Pożyczkobiorca, po zalogowaniu się na Stronie Internetowej, powinien wpisać nowy numer tel., na który otrzyma od Pożyczkodawcy PIN kod. Zmiana zostanie dokonana po poprawnym wprowadzeniu otrzymanego PIN kodu.

3. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej Pożyczkobiorca, po zalogowaniu się na Stronie Internetowej, zobowiązany jest odpowiedzieć na serię pytań kontrolnych oraz wprowadzić otrzymany od Pośrednika PIN kod.

4. W przypadku zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej. W tytule kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL.

5. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej. W tytule kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL.

6. W przypadku określonym powyżej w pkt 5 Pożyczkobiorca zobowiązany jest wysłać listem poleconym na adres Pożyczkodawcy kopię dowodu osobistego, zawierającego aktualne imię i nazwisko oraz kopię dokumentu, poświadczającego zmianę w zakresie danych.

7. Pożyczkobiorca, z wyjątkiem numeru PESEL, imienia i nazwiska, Indywidualnego Konta Bankowego, może zmieniać swoje dane osobowe po zalogowaniu się na Stronie Internetowej.

 

§ 8. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

1. Wniosek o Udzielenie pierwszej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Formularza Internetowego

2. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Internetowym propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, okres, na jaki ma zostać udzielona Pożyczka, liczbę rat oraz termin spłaty Pożyczki. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o Udzielenie Pożyczki – przed zawarciem Umowy Pożyczki – Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny, dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF, umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.

3.

W przypadku gdy analiza danych, o których mowa w art. 9a ust. 2 Ustawy o kredycie konsumenckim, nie pozwala na dokonanie oceny zdolności kredytowej, a Pożyczkodawca nie dysponuje innymi wiarygodnymi danymi pozwalającymi na dokonanie jej oceny, Pożyczkobiorca zobowiązuje się złożyć oświadczenie o swoich dochodach i stałych wydatkach gospodarstwa domowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów. 

4. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego, Pożyczkobiorca składa oświadczenia wskazane w § 6 pkt 4, przy czym złożenie oświadczenia oraz wyrażenia zgody w ww. sprawach następować będzie poprzez zaznaczanie odpowiednich pól we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

5. Wniosek o Udzielenie Pożyczki niespełniający wymogów określonych powyżej w § 8 pkt 2 i 3, podlegać będzie odrzuceniu.

6. Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika Kredytowego do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o Kwocie do Spłaty, Harmonogramie (uwzględniającym liczbę i terminy płatności poszczególnych rat), Terminie Spłaty, Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania, na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na koncie użytkownika. Umowę Pożyczki uważa się za zawartą z chwilą wydania kwoty Pożyczki Pożyczkobiorcy.

7. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę Pożyczkodawca lub Pośrednik udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Ramową Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz Formularz Odstąpienia (w formie plików PDF, umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę w profilu użytkownika na Stronie Internetowej (w formie plików, umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną wysłane w formie plików PDF, umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

 8.  Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 7, Pożyczkobiorca zobowiązany jest podpisać jeden egzemplarz Ramowej Umowy Pożyczki i odesłać dokument na adres Pożyczkodawcy. Nieodesłanie tych dokumentów przez Pożyczkobiorcę, a także odesłanie tych dokumentów do Pożyczkodawcy bez podpisu nie jest podstawą do stwierdzenia, że Pożyczka nie została udzielona.

9. Wraz z Umową Pożyczki Pożyczkodawca lub Pośrednik zastrzega sobie możliwość przesłania upoważnień do weryfikacji Pożyczkobiorcy oraz innych dokumentów.

 

§ 9. WSTĘPNA ANALIZA WNIOSKU O POŻYCZKĘ

1. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki spełnia warunki, o których mowa w § 4 pkt 1 Ramowej Umowy Pożyczki. Ponadto Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę oraz Pośrednika do weryfikacji prawdziwości oraz kompletności danych, zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki, na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów, jak również do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu usunięcia ewentualnych braków we Wniosku o Udzielenie Pożyczki lub wątpliwości dotyczących danych Pożyczkobiorcy powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o udzielenie Pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązuje się złożyć oświadczenie o swoich dochodach i stałych wydatkach gospodarstwa domowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów, na żądanie Pożyczkodawcy, w sytuacji gdy   analiza danych, o których mowa w art. 9a ust. 2 Ustawy o kredycie konsumenckim, nie pozwala na dokonanie oceny zdolności kredytowej, a Pożyczkodawca nie dysponuje innymi wiarygodnymi danymi pozwalającymi na dokonanie jej oceny.

2. Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy – dokonując wstępnej analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki – w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach danych prowadzonych przez KRD BIG S. A. oraz innych bazach niesolidnych dłużników, oraz ocenia zdolność kredytową Pożyczkobiorcy

3. O negatywnym rozpatrzeniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielenie Pożyczki Pożyczkodawca bez zbędnej zwłoki informuje Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Pośrednika, wysyłając do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie użytkownika oraz/lub jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy. Dodatkowo, w przypadku, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynie odmowy udzielenia Pożyczki.

 

§ 10. UDZIELANIE KOLEJNYCH POŻYCZEK

1. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki, zawieranych przez Strony na odległość w rozumieniu Ustawy o umowach konsumenckich.

2. Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitym zwrocie przez Pożyczkobiorcę wcześniejszej Pożyczki, uiszczeniu należnej Prowizji i Odsetek oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki.

3. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) na numer telefonu podany na Stronie Internetowej lub dzwoniąc na numer telefonu infolinii podany na Stronie internetowej i ustnie udzielając wszystkich wymaganych informacji. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o udzielenie kolejnej Pożyczki w jeden ze wskazanych powyżej sposobów – przed zawarciem Umowy Pożyczki – Pożyczkodawca lub Pośrednik udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny, dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF, umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

4. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, liczbę rat, okres, na jaki ma zostać udzielona Pożyczka oraz termin spłaty Pożyczki.

5. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki, stosownie do treści ust. 3 powyżej Pożyczkobiorca składa oświadczenia zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 Ramowej Umowy Pożyczki.

6. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki za pośrednictwem wiadomości SMS, Pożyczkobiorca powinien z podanego w Formularzu Rejestracji numeru telefonu wysłać Pożyczkodawcy wiadomość SMS o treści: POZYCZKA(spacja) Kwota Pożyczki(spacja)Termin pożyczki w dniach (np. POZYCZKA_1500_30).

7.  Składając Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki za pośrednictwem infolinii, Pożyczkobiorca zobowiązany jest zadzwonić z numeru telefonu, który podał w Formularzu Rejestracji, i podać wnioskowaną kwotę Pożyczki oraz okres Pożyczki w dniach. Pożyczkodawca (działając przez Pośrednika) – celem zakończenia procedury składania Wniosku o udzielenie pożyczki za pośrednictwem infolinii – Pożyczkodawca przesyła na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy unikalny kod SMS, który Pożyczkobiorca zobowiązany jest odczytać i podać operatorowi infolinii. Składając wniosek, o którym mowa powyżej, Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrowanie i utrwalanie rozmów dokonanych przy użyciu tych środków, przy czym Pożyczkodawca lub Pośrednik każdorazowo poinformuje Pożyczkobiorcę o fakcie rejestrowania rozmowy.

8.    Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki, niespełniający wymogów określonych w Ramowej Umowie Pożyczki, podlegać będzie odrzuceniu.

9.     Po złożeniu poprawnego Wniosku o kolejną Pożyczkę Pożyczkodawca lub Pośrednik dokona analizy wniosku w sposób określony w § 9 pkt 2.

10.  W przypadku akceptacji przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielenie kolejnej Pożyczki, złożonego za pośrednictwem Formularza Internetowego, za pośrednictwem wiadomości SMS lub za pośrednictwem infolinii, Pożyczkobiorca otrzyma wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Rejestracji lub wiadomość e-mail na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji, zawierającą informacje odnośnie do przyznanej Pożyczki.

11.     Kwota kolejnej Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o Kwocie do Spłaty, Harmonogramie uwzględniającym liczbę i terminy płatności poszczególnych rat, Terminie Spłaty, Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania, przy pomocy wiadomości e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na koncie użytkownika lub wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany na koncie użytkownika.

12. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielenie kolejnej Pożyczki Pożyczkodawca – działając przez Pośrednika – udostępni Pożyczkobiorcy Ramową umowę pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej (w formie, umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim, Pożyczkodawca – działając przez Pośrednika – wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF, umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.

§ 11. POŻYCZKA RATALNA

1. Na zasadach określonych w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki, Pożyczkobiorca uprawniony jest również do złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, której spłata następować będzie w ratach każdorazowo określonych w Harmonogramie.

2. Pożyczkobiorca spłaca na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę ratalną zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, z uwzględnieniem terminów spłaty rat wskazanych w  Harmonogramie. Informacja o wysokości rat oraz terminach ich płatności dostępna jest po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na swoim Koncie użytkownika na Stronie internetowej.

3. W przypadku opóźnienia Pożyczkobiorcy w spłacie którejkolwiek raty lub części raty Pożyczki ratalnej Pożyczkodawca uprawniony będzie do naliczenia odsetek za czas opóźnienia, stosownie do treści § 15 Ramowej Umowy Pożyczki, przy czym powyższe nie zwalnia Pożyczkodawcy z obowiązku terminowej spłaty pozostałych rat Pożyczki ratalnej.

4. Opłaty, o których mowa w § 12 ust.1, związane z Pożyczką ratalną, płatne są w terminach płatności poszczególnych rat Pożyczki, stosownie do treści Harmonogramu, doręczonego Pożyczkobiorcy.

§ 12. OPŁATY

1. Na całkowity koszt Pożyczki składa się Prowizja oraz odsetki maksymalne, określone w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność odsetek ustawowych (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Stronie Internetowej, jak również zawarta jest w Formularzu Informacyjnym (przesyłanym Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku po złożeniu wniosku o pożyczkę po zawarciu Umowy Pożyczki oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki przesyłanych do Pożyczkobiorców).

3. Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, a także okresowo zmieniać (zmniejszać lub rezygnować) Prowizję lub oferować inne promocyjne warunki Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.

4. Pożyczkodawca może uzależniać wysokość maksymalnej kwoty Pożyczki, o którą może złożyć wniosek Pożyczkobiorca, od ilości poprzednio spłaconych Pożyczek przez Pożyczkobiorcę.

5. Koszty związane z udzieleniem Pożyczki oraz opóźnieniem w jej spłacie zostały przedstawione w Tabeli Opłat, stanowiącej załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz zamieszczonej na Stronie internetowej. Tabela Opłat stanowi integralną część Umowy Pożyczki.

 

§ 13. ZWROT POŻYCZKI

1. Należność staje się wymagalna w Dniu Spłaty określonym w Formularzu informacyjnym oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki, przesyłanych do Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika, z uwzględnieniem płatności ratalnych (w przypadku Pożyczki ratalnej).

2. Nieotrzymanie Formularza informacyjnego lub przerwy w dostępie do Strony Internetowej nie zwalniają Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty Pożyczki w terminie jej wymagalności.

3. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty Pożyczki oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki, logując się na Stronie Internetowej.

4. Pożyczkodawca lub Pośrednik ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości SMS, wysyłane na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym o aktualnej wysokości kwoty Pożyczki oraz o terminie spłaty Pożyczki.

5. Jeżeli Dzień Spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w Polsce, to Należność staje się wymagalna w następnym dniu, będącym w Polsce dniem roboczym.

6. Pożyczka jest zwracana w tej samej walucie, w której została udzielona Pożyczkobiorcy.

7. Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Pożyczki lub jej części na rachunek bankowy Pożyczkodawcy podmiotu działającego na zlecenie Pożyczkodawcy (np. rachunek bankowy Pośrednika), zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu treść otrzymaną przy pomocy wiadomości e-mail. Tę samą treść Pożyczkobiorca może podejrzeć po zalogowaniu się na Stronę Internetową Pożyczkodawcy.

8.  Pożyczkodawca ma prawo naliczyć Pożyczkobiorcy prowizję i oprocentowanie, zgodnie z Tabelą opłat, za cały okres użytkowania pożyczki – w przypadku, gdy promocyjna pożyczka wydana Pożyczkobiorcy nie została zwrócona do 2 dnia po Dniu spłaty, określonym w formularzu informacyjnym.

9. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki przez osobę trzecią, przy czym osoba ta zobowiązana jest wskazać w tytule przelewu treść, otrzymaną przez Pożyczkobiorcę przy pomocy wiadomości e-mail. Tę samą treść Pożyczkobiorca może podejrzeć po zalogowaniu się na Stronę Internetową Pożyczkodawcy.

10. Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania Konta Bankowego Pożyczkodawcy lub podmiotu działającego na zlecenie Pożyczkodawcy (np. rachunek bankowy Pośrednika), wskazanego w Formularzu informacyjnym.

11. Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy, w następującej kolejności zostaną zaliczone na:

 a) odsetki za czas opóźnienia;

 b) prowizję;

 c) oprocentowanie Pożyczki;

 d) kwotę do wypłaty.

12. Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu Pożyczki przed Dniem Spłaty. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki przed Dniem Spłaty całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona Pożyczka.

13. W przypadku zwrócenia przez Pożyczkobiorcę kwoty większej niż kwota Pożyczki Pożyczkodawca po otrzymaniu pisemnego wniosku Pożyczkobiorcy zwraca kwotę, przewyższającą kwotę Pożyczki, na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy. W przypadku, gdy Pożyczkodawcy przysługują względem Pożyczkobiorcy wierzytelności z innych Pożyczek, Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na poczet tych innych Pożyczek.

 

§ 14. NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI

1. Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie, Pożyczkobiorca zobowiązany jest wówczas do zapłaty – oprócz kwoty Pożyczki – odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy lub podmiotu działającego na zlecenie Pożyczkodawcy (np. rachunek bankowy Pośrednika).

2. Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

3. W przypadku zobowiązań Pożyczkobiorcy, wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą – jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł – są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach, prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej, działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

 

§ 15. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej zawarcia. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie Umowa Pożyczki zostanie w pełni ważna i skuteczna.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z tym odstąpieniem, z wyjątkiem odsetek w wysokości określonej w Ramowej Umowie Pożyczki za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia zwrotu Pożyczki.

3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email] lub przesłanie oświadczenia Pożyczkodawcy na adres, wskazany w Umowie Pożyczki odstąpienia od Umowy Pożyczki. Wzór odstąpienia od Umowy Pożyczki zamieszczony jest na Stronie Internetowej, jak również zostaje przesłany Pożyczkobiorcy po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF, umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).

4. Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania kwoty Pożyczki powiększonej o kwotę odsetek, o których mowa w ust. 2 na Rachunek Pożyczkodawcy.

 

§ 16. REKLAMACJE

1.  Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy ([Adres 1], [Adres 2]) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy [email] bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy [Telefon].

2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy – z uwagi na złożoność sprawy – rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę, wskazując:

a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3.     O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkodawcy.

§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ramowa Umowa Pożyczki została zawarta na czas nieokreślony.

2. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze oświadczenia przesłanego Pożyczkodawcy na trwałym nośniku.

3.      Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć niniejszą Umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

4. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

 a) dane, podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji, są nieprawdziwe lub nie mogą być zweryfikowane przez Pożyczkodawcę lub;

 b) Pożyczkobiorca opóźnia się w spłacie Pożyczki lub jej części o więcej niż 30 dni kalendarzowych.

5. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w ust. 4 powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna.

6. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.

7.  O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF, umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej.

8. Pożyczkobiorca zobowiązuje się informować Pożyczkodawcę niezwłocznie o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz Wniosku o Udzielenie Pożyczki aż do całkowitego wykonania wszelkich zobowiązań, wynikających z Umowy Pożyczki.

9. Pożyczkobiorca ma prawo m.in.: do wglądu do danych osobowych przekazanych Pożyczkodawcy lub Pośrednikowi oraz prawo do dokonania w tych danych zmian.

10. Niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Pożyczki, udzielanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.

11. Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania, są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.

12. Regulamin Pożyczek stanowi integralną część Umowy Pożyczki, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

13. Wszelkie zawiadomienia, przekazywane w związku z Umową Pożyczki, sporządzane muszą być na piśmie w języku polskim i przesłane listem poleconym na adres drugiej Strony wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

14. Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

15. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

16. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

 Załącznik stanowiący integralną część Umowy:

 

 

 

 

 

Pożyczkobiorca

[imię] [nazwisko]

Pożyczkodawca

[Nazwa]

 

TABELA OPŁAT

Załącznik 1. TABELA OPŁAT

 

 

Wysokość prowizji (% od kwoty pożyczki) i oprocentowanie Pożyczki

7 dni

5,00%

30 dni

10,80%

60 dni

11,60%

Od 65 d0 95 dni

11,60%

Oprocentowanie pożyczki (roczna stopa procentowa)

18,5%

 

 

Inne opłaty

Opłata weryfikacyjna

Opłata weryfikacyjna — przelew na konto

10 groszy

Opłata weryfikacyjna Blue Cash (rozwiązanie Blue Media)

1 zł (zwracana)

 

 

 

Pożyczkobiorca

[imię] [nazwisko]

Pożyczkodawca

[Nazwa]

 

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną przez TAMGACOM LLC

 

§ 1

 1.      Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) wprowadzony został przez TAMGACOM LLC, z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, adres: Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 1803608 (dalej jako „Pośrednik”).
 2.      Regulamin określa warunki, na jakich Pośrednik udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z serwisu internetowego onlinegotowka.pl (dalej jako „Serwis”) w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy”) oraz Pośrednika, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pośrednika.
 3.      Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4.      W razie braku zgody Użytkownika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.
 5.      Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Pośrednika oraz usług świadczonych przez Pośrednika, w zakresie, w którym korzystanie z tych stron internetowych lub usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Pośrednikiem  a Użytkownikiem, w szczególności postanowieniami Ramowej Umowy Pożyczki.

 

§ 2

 1.      Podczas korzystania z usług świadczonych przez Serwis Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 2.      Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3.      Zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki uzależnione jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, przy pomocy których następuje logowanie do konta Użytkownika utworzonego w Serwisie.
 4.      Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

a)         posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,

b)        posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,

c)         włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript,

d)        przy aktywności w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga się posiadania przez Użytkownika aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 1.      Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 2. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie, stosownie do treści https://onlinegotowka.pl/Document/PrivacyPolicy, dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 3.      Pośrednik dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 4.      Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Pośrednika, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

 

§ 3

 1.      Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie onlinegotowka.pl. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie przycisku „Weź swoją pożyczkę jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 2.      Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia rejestracji Użytkownika w Serwisie niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3.      Po zakończeniu rejestracji Użytkownika w Systemie, każdorazowe logowaniu się Użytkownika do Serwisu wymaga użycia prawidłowego loginu oraz hasła.
 4.      Założenie konta w Serwisie następuje niezależnie od ewentualnego zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki.
 5.      W celu skorzystania z odpłatnych usług dostępnych w Serwisie, a także umożliwienia przedstawienia oferty partnerów Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do zawarcia Ramowej Umowy Pożyczki regulującej zasady ewentualnego udzielania pożyczek ze wszystkimi partnerami Serwisu, przy czym zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje automatycznym zawarciem Umowy Pożyczki, a jedynie umożliwia Użytkownikowi aplikowanie za pośrednictwem Serwisu o pożyczkę u partnerów Serwisu.
 6.      Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 

§ 4

 1.      Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi dostępnych w Serwisie przez Użytkownika. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę Serwisu.
 2.      Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron.
 3.      Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną  poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego konta.
 4.      Pośrednik zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

 

§ 5

 1.      Pośrednik dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 2.      Pośrednik zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w § 9 niniejszego Regulaminu.
 3.      Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 

§ 6

 1.      Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2.      Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3.      Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.
 4.      Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 5.      Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login'u oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.

 

§ 7

 1.      Pośrednik zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach

a)                  podania nieprawdziwych danych osobowych,

b)                  udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,

c)                   naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.

 1.      Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Pośrednika.

 

§ 8

 1.      Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Pośrednika.
 2.      Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez Pośrednika oraz wszelkich graficznych elementów Serwisu, przysługują wyłącznie Pośrednikowi. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3.      Jakiekolwiek kopiowanie elementów Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w Serwisie, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika jest zabronione.
 4.      Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 

§ 9

 1.         Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz osób korzystających z Serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Pośrednik, z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, adres: Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 1803608
 2.    Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Serwisu przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 3.    Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Pozostałe prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności, o której mowa powyżej.

 

§ 10

 1. Użytkownik może złożyć pisemną reklamację związaną ze świadczeniem przez Pośrednika usług drogą elektroniczną: drogą pisemną na adres pocztowy TAMGACOM LLC (Office 10, Level 1, Sharjah Media City, Sharjah, UAE) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pośrednika (info@onlinegotowka.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pośrednika (numer telefonu +48799393685).
 2.      Pośrednik rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pośrednik poinformuje o tym Użytkownika wskazując:
  1.                przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  2.                okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  3.                 ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3.      O rozpatrzeniu reklamacji Pośrednik poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez  Pośrednika w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pośrednik udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika.

 

§ 11

 1.      Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2.      Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.
 3.      Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są  przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 4.      Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
 5.      O zmianach Regulaminu Pośrednik informuje na stronach Serwisu.
 6.      Pośrednik może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Pośrednik informuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem w Serwisie.
Mariusz z Warszawy otrzymał 1200 zł